in

Ndryshon TVSH për Bizneset! Tani ju duhet Ekonomist dhe Sistem Elektronik! “Programi Bilanc” Ofron Çmim të Lirë dhe Asistencë Falas!

Përfshirja në skemën e TVSh-së duket se ka sjellë çoroditje te bizneset e vogla me qarkullim mbi 2 milionë lekë.

Alberta Nasta, kryetar i shoqatës së biznesit të vogël, tha për Monitor se ky vendim i ka gjetur të pa përgatitur sipërmarrjet, të cilat nuk kanë njohuri për procedurat e përfshirjes në skemën e TVSH-së. Sipas Nastës, kësaj skeme do t’i duhej minimalisht 2 vite për t’u zbatuar si duhet. Jashtë skeme do të mbeten vetëm bizneset ambulante, ndërsa shtoi se bizneset e vogla, që të funksionojnë duhet të kenë një xhiro ditore prej 50 mijë lekësh, fakt që tregon shtrirjen e gjerë që do të ketë skema.

Duke qenë se bizneset e vogla nuk kanë njohuritë e duhura në lidhje me TVSH-në, Nasta tha se përfshirja në mënyrë të nxituar të këtyre bizneseve në skemë do të pasohet me vendosjen gjobave, të cilat do të jenë dhe më të larta se me parë, duke qenë se tani bizenset do të jenë të përfshira në një kategori tjetër.

Aktualisht bizneset e vogla duhet të nisin procedurën e inventarizimit të mallrave në magazinë. Ahmet Gjinishi, kontabilist, tha se bizneset e vogla janë akoma të paorientuar me skemën e re. Në rast se bizneset e vogla nuk fillojnë që tani me inventarizimin e mallrave me TVSH, do t’iu duhet që pas datës 1 prill të paguajnë TVSH për mallrat që kanë blerë pa TVSH nga data 1 janar deri në 30 mars. Thënë ndryshe do t’iu shtohet një kosto prej 20%.

Sipas zotit Gjinishi përveç TVSH-së, bizneseve do t’iu shtohen edhe kosto administrative. Deri më tani bizneset e vogla nuk kanë pasur një ekonomist. Gjinishi përllogarit një kosto shtesë minimale prej 30 mijë lekësh për të.

Gjithashtu ai thotë se biznesve do t’iu lindë nevoja për të blerë dhe programet financiare si Bilanc, Alfa apo Financa 5, të cilat kushtojnë rreth 50 mijë lekë.

Gjinishi thotë se aktualisht asnjë biznes që ai ka në portofolin e tij të klientëve nuk ka ndërmarrë hapa për të kryer procesin e inventarizimit të mallrave me TVSH dhe se një pjesë e tyre po shpresojnë që në datën 1 prill, i gjithë malli që kanë në magazina të inventarizohet si mall me TVSH. Deri atëhere mbeten në pritje të ndonjë vendimi të dytë nga administrata tatimore.

Si do të bëhet deklarimi?

Tatimet njoftuan dje se tatimpaguesit, të cilët kanë realizuar një qarkullim mbi 2.000.000 (dy milionë) lekë, për vitin kalendarik 2017, si dhe ata që parashikojnë të realizojnë këtë qarkullim gjatë këtij viti, nga data 1 Prill 2018 duhet të regjistrohen me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar).

Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në, duhet të komunikojë me shoqërinë e autorizuar që e ka furnizuar me pajisjen fiskale për të bërë ndryshimin e shkallës tatimore të TVSH brenda dates 31 mars 2018, për qëllim të lëshimit të kuponit tatimor me TVSH;

Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në brenda dates 31 mars 2018 duhet të furnizohet me faturat tatimore me TVSH, të përdorshme për çdo shitje mbi 40.000 (dyzet mijë) lekë, ose kur blerësit do t’i kërkojnë një të tillë.

Paraprakisht këta tatimpagues duhet të përpilojnë (inventarizojnë) listën e mallrave stok të specifikuar në sasi dhe në vlerë.

Ky inventar duhet të dorëzohet në Drejtorinë Rajonale, brenda dates 31 mars 2018.

Çdo mall i përfshirë në inventar duhet të jetë i justifikuar me faturë tatimore të blerjes me TVSH, i blerë jo më parë se 12 muaj nga data që është bërë regjistrimi në TVSH.

Ky proces i jep të drejtën çdo tatimpaguesi, që në muajin e parë kur bëhet subjekt i regjistruar në TVSH, të njohë TVSH-në e zbritshme për mallrat e inventarit gjendje në datën e regjistrimit në këtë regjim.

Administrata Tatimore është në shërbimin tuaj në sportelet e saj të shërbimit, si dhe me Qendrën e Thirrjeve në numrin pa pagesë 0800 00 02. Një program gjithëpërfshirës seminaresh trajnimi me grupe tatimpaguesish, është programuar përgjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018.

Ndryshimi i përgjëgjësisë tatimore mbështetet në ligjin nr.92/2014 datë 24.07.2014, “Për TVSh-në në RSH”, i ndryshuar neni 117 dhe VKM nr.652, datë 10.11.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin Nr.953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave “Për Dispozitat Zbatuese të ligjit nr.92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, neni 2, pika 1, i cili përcakton se kufiri minimal për regjistrimin e tatimpaguesve në skemën e TVSH-së, është qarkullimi prej 2 000 000 (dy milionë) lekë në një vit kalendarik./ Monitor

Një nga Programet Financiare më të sukseshme në Gjirokastër është edhe Programi Bilanc! Me një eksperiencë mbi 10 vjeçare Bilanc vjen i përditësuar për vitin 2018 sipas të gjitha standarteve të kërkuara nga tatimet dhe kërkesat specifike të klientëve ndër vite! Gjirokastra Online në partneritet me Bilanc mirëpret çdo pyetje që mund të keni dhe në varësi të biznesit tuaj premton për oferta ekskluzive duke filluar nga java që vjen…

Disa nga bizneset e njohura në Gjirokastër që punojnë me Programin Bilanc:

Kompleksi “Freskia”, Virua
Bar Restorant Hotel “Çajupi”, Sheshi i Çerçizit
Supermarket “Aldi”, afër tregut dhe te ura e lumit
Super Star Market, 18-shtatori
Bashkim Haloçi – Ekonomist, Kontabilist privat
Bella’s Club, pranë Universitetit “Eqrem Çabej”
Pradoo Bar, ish Këndella
Heavens Club, pranë Universitetit “Eqrem Çabej”
Mobileri “Lloli”, Jorgucat, Gjirokastër
Firma e Ndërtimit “Margariti”, Jorgucat, Gjirokastër
Auto Servis “Lilo”, Zinxhira, Gjirokastër

Për më tepër vizitoni faqen e Kompanisë në Tiranë: Bilanc.com
Ose na kontaktoni në faqen tonë në Facebook: Gjirokastra Online Facebook

What do you think?

Written by admin

Nxënësja e shkëlqyer e Shkollës “Koto Hoxhi”, sot një burim inspirimi e shembull përkushtimi ndaj komunitetit Gjirokastrit! Doktoresha Vjollca Koko!

Autostrada e Re që ju çon nga New York-u në Londër me makinë, pa hipur në ndonjë traget!