in

Këtë Lajm Duhet ta Lexojnë të Gjithë Pensionistët Kryefamiljarë

Ja fakti: Pensionistët kryefamiljarë përjashtohen nga taksa e ndërtesës.

Ujësjellës-Kanalizime i Tiranës sqaron procedurat që duhet të ndjekin nëse nuk është përjashtuar nga taksa e ndërtesës.

Keshtu, sipas UKT, referuar  ligjit për sistemin e taksave vendore përjashtohen nga taksa mbi ndërtesën kategoritë siç janë pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale. Po kështu përjashtohen ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;  ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë vetëm pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të paaftë për punë si dhe ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike.

Nese nje krefamiljar pensionist nuk ka vepruar deri tani, qe te përjashtohet nga taksa, duhet të aplikojë pranë njësisë përkatëse administrative, duke paraqitur: Librezë uji ose Faturë uji,  ID (Kartë Identiteti) si dhe librezë pensioni.

What do you think?

Written by Admini

Njihuni me Rregullat e Futbollit të Fëmijërisë të Një Vendi të Largët të Botës dhe Kujtoni Rregullat e Kësaj Loje në Fëmijërinë Tuaj!

Shërbimet Online, Rama:Gjoba për Zyrtarët Nëse Qytetarët nuk Marrin Dokumentet