Libra për Historinë, Traditat, Kulturën dhe Personalitete të Gjirokastrës të autorit Andon Lula!