Vendimet ne mbledhjen e radhes te Keshillit Bashkiak te Dropullit

Mbledhja e radhes e Keshillit te Bashkise Dropull filloi sot me raportin qe mbajti nenkryetari Panajot Lulo qe informoi anetaret e Keshillit per situaten e krijuar pas shirave te fundit dhe marrjen e masave nga Shtabi i Emergjencave Civile dhe strukturat e Sherbimeve te Bashkine per normalizimin e situates dhe rehabilitimin e demeve.

Ne vazhdim, ne baze te rendit te dites, Keshilli i Bashkise mori vendimet e meposhtme:

Vendimi ” Per miratimin e perfituesve te fondit shtese mbi fondin e kushtezuar te ndihmes ekonomike”.
Vendimi ” Per nje ndryshim ne vendimin nr. 62, te dates 24.11.2020, ” Per miratimin e nivelit te pagave per punonjesit e Bashkise””
Vendimi ” Per nje ndryshim ne vendimin nr. 61, te dates 24.11.2020 ” Per miratimin e taksave dhe tarifave vendore te Bashkise Dropull per vitin 2021″”.
Vendimi ” Per miratimin e kullotave te gatshme per kullotje per sezonin veror 01.06.2021-30.11.2021 dhe per sezonin dimeror 01.12.2021-31.05.2022.

Nen drejtimin e Kryetares se Keshillit Bashkiak, zonjes Donika Bauci, anetaret e Keshillit shqyrtuan dhe diskutuan mbi ankesat e banoreve.