Tani dhe Gjirokastra Pa Transport Publik...

 

Ja Urdheri i firmosur nga Kryetari i Bashkise se Gjirokastres Flamur Golemi:

1.Pezullimin e sherbimit te transportit publik qytetas dhe rrethqytetas ne territorin administrativ te Bashkise Gjirokaster.

2.Te gjithe personat fizik dhe juridik ,qe jane licencuar nga Bashkia Gjirokaster per transportin publik te udhetarve ,te marrin masa per zbatimin e ketij urdheri.

3.Me zbatimin e ketij urdheri ngarkohen,Drejtoria e te Ardhurave, Pronave Publike Lejeve dhe Licencave dhe Policia Bashkiake.
4.Ky urdher hyn ne fuqi menjeherë.