Ceremoni në Gjimnazin "Siri Shapllo" - Mësuesi Jorgo Buka Shembull për Nxënësit dhe Kolegët!