Punet e mira te kesaj vere ne Bashkine e Dropullit

Ne Njesite Administrative Dropull i Siperm dhe Dropull i Poshtem Sherbimi i Pastrimit te Bashkise ka punuae ne pastrimin e rrugeve ne fshatrat Vrisera, Llovine, Haskove, Dervician etj.

Grupi i elektricisteve te Bashkise po punon per rikonstruksionin e rrjetit te brendshem te ndricimit ne fshatra, duke zevendesuar llampat e djegura.

Ka perfunduar rikonstruksioni i rrjetit te brendshem te ndricimit ne Dropullin e Siperm dhe puna vazhdon ne fshatrat Bularat dhe Jorgucat, ndersa ne  Njesine Administrative te Dropullit te Poshtem ka perfunduar rikonstruksioni ne fshatrat midis Dervicianit dhe Grapshit

Puna vazhdon ne fshatin Terihat dhe ne pese fshatrat e Rrezes.

.