Greqi, vendimi i ri i ministrisë së emigracionit,  shtyhen lejet e qëndrimit që skadojnë nga 20 korriku...

Vendimi i ri i ministrisë së emigracionit,  që publikohet në Fletoren zyrtare, thuhet se shtyrja përfshin lejet e qëndrimit që skadojnë nga 20 korrikut deri në 31 dhjetor.

Vendimi eshte firmosur nga ministri i emigracionit dhe azilit, Panajotis Mitarakis:

1. Vlefshmëria e lejeve të qëndrimit të qytetarëve nga vendet e treta, që janë nxjerrë nga drejtoritë e emigracionit dhe skadojnë nga 20 korrikut deri në 31 dhjetor, shtyhen automatikisht për 8 muaj që nga data e skadimit të tyre, pa qenë nevoja e nxjerrjes së një akti përkatës normativ.

Gjatë periudhës së vlefshmërisë të shtesës tetëmujore, qytetari i vendit të tretë që posedon këtë titull qëndrimi, qëndron ligjërisht në territorin grek dhe gëzon të drejtat që burojnë nga titulli i qëndrimit që posedon.

2. Vlefshmëria e vërtetimit për dorëzimin e kërkesës që janë nxjerrë nga drejtoritë e emigracionit dhe skadojnë nga 20 korrikut deri në 31 dhjetor, shtyhen automatikisht për 8 muaj që nga data e skadimit të tyre, pa qenë nevoja e nxjerrjes së një akti përkatës normativ.

Gjatë periudhës së vlefshmërisë të shtesës tetëmujore, qytetari i vendit të tretë që posedon vërtetimin e kërkesës së mësipërme, qëndron ligjërisht në territorin grek dhe gëzon të drejtat që burojnë nga titulli i qëndrimit, dhënien e të cilit ka kërkuar apo të drejtat që buronin nga titulli i qëndrimit që posedonte, në rast se ka aplikuar për rinovimin.